Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení:

Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek pro maloobchodní prodej se použijí na smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil (dále jen Zboží) dle § 2085 an. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) uzavírané mezi Dodavatelem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím dle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ a §2158 an. NOZ

 

 1. Dodavatel (prodávající):
  Bakeshop Praha s.r.o., Kozí 918/1 Praha 1 11000
  Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 60763/MSPH Městský soud v Praze.

  Dodavatel je plátcem DPH.
  IČ: 25681931
  DIČ: CZ25681931
  (dále jen "dodavatel")

  Kontaktní údaje:
  Telefon: +420 222 316 823
  e-mail: info@bakeshop.cz

   
 2. Kupující (dále jen Zákazník či Spotřebitel) – fyzická či právnická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

 

 1. Označení Zboží, které je předmětem nabídky e-shopu dle katalogové nabídky na základě objednávek Kupujícího (Zákazníka či Spotřebitele)

 

- potraviny, nápoje nealkoholické nebo jiné zboží běžné spotřeby

- oblečení

(dále jen pro účely obecných ustanovení obchodních podmínek Zboží )

 

 1. Způsob provedení objednávky Zboží

Zboží na stránkách eshop.bakeshop.cz je katalogem potravin, nápojů a jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno Zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto Zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.

Pro objednání si Zákazník vybere požadované zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Dodavatel upozorňuje zákazníky, že popisy prodávaného Zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného Zboží popřípadě se informovat na info@bakeshop.cz .

 

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a Zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

 

 

III. Ceny Zboží

Platné ceny Zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu. Tato cena Zboží je konečná a obsahuje všechny daně i poplatky.
Ceny Zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému Dodavatele.
Minimální cena objednávky pro dovoz je 500,- Kč vč. DPH.

 

 

 1. Podmínky pro uplatnění dárkového poukazu (voucheru).

Uplatnění dárkového poukazu (voucheru) v objednávce, není možné. Voucher lze využít pouze při platbě na prodejně.

 

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale kupní smlouva je uzavřena teprve poté, co bude Zákazníkovi doručeno elektronicky zaslané potvrzení označené jako "potvrzení dodávky'" či telefonické potvrzení objednávky Dodavatelem, kdy si Dodavatel a Zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín doručení.


 1. Dodací lhůta a způsob dopravy

Objednané zboží bude dle provozních možností Dodavatele dodáno do 24hodin od potvrzení objednávky.

Přeprava je realizována vlastní přepravní službou Dodavatele, popřípadě smluvní dopravou. Objednávky od 500 až do 1000,- jsou po Praze za 350,- a okraj Prahy 450,-, objednávky od 1001 do 1999,- jsou po Praze za 250,- a okraj Prahy 350,- nad 2000,- jsou po Praze (do 15km) zdarma a okraj Prahy (do 25km) nad 2500,- zdarma. V případě, že přepravní služba není schopna dodržet požadovaný čas závozu, je Zákazník vždy telefonicky o tomto informován.

 

Jiný způsob dopravy není možný.

 

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Zákazník stanovil v objednávce a předáním Zákazníkovi v místě určeném Zákazníkem či jím pověřené osobě.

 

 

Časová pásma rozvozů:
9:00h - 12:00h (dopolední rozvoz)
13:00h - 15:00h (odpolední rozvoz)

 

VII. Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit osobně při přebírce zboží a to hotově, nebo platbou přes platební terminál.

Dále je možné zaplatit zboží on-line přes platební bránu Global payments. Při platbě při převzetí bude daňový doklad obdržen spolu se zbožím, pokud byla pro platbu využita platební brána, daňový doklad bude obdržen v elektronické podobě na e-mail, který byl zadán při objednávce.

 

VIII. Převzetí zboží

Potraviny jsou přepravovány s největší opatrností. I přes všechna tato opatření je nezbytné, aby si Zákazník řádně prohlédl Zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno viditelné mechanické poškození obalu výrobku, nebo neodpovídá-li počet kusů dodacímu listu, neprodleně to oznamte řidiči, který celou záležitost bude pak následně řešit.

Převzetím zboží bez oznámení nesrovnalostí zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo ve správném počtu kusů a mechanicky nepoškozeno.

 

 1. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady
 2. a) Záruční lhůty
  Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Při prodeji zboží zákazníkům Dodavatel odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.

Záruční doba Zboží je Dodavatelem poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem Zboží. Některé výrobky (dorty apod.) bez označení expirační doby, jsou určené pro rychlou spotřebu.

 

 1. b) Lhůty pro uplatnění reklamace: Dodavatel odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí Zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Dodavatele nejpozději při předání Zboží. Zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného Zboží, jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.)

Vady Zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi resp.po převzetí Zboží .

Odstranitelné vady
Za odstranitelné vady se považují takové vady zboží, jejíchž odstranění neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží. Zákazník má právo u odstranitelných vad na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Pokud Dodavatel neodstraní vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy a ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Zboží vrátit ve stavu, v jakém je obdržel. To neplatí: a) došlo – li ke změně v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil–li Zákazník věc před objevením vady, c) nezpůsobil-li Zákazník nemožnost vrácení věci jednáním či opomenutím d) prodal –li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval–li ji anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak zčásti, vrátí Zákazník Zboží Dodavateli, co ještě vrátit může a dá Dodavateli náhradu do výše, z níž měl z použití prospěch Zákazník.

 

Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy (zejména u Neodstranitelných vad) má Zákazník právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad,
b) na odstranění vady opravou věci (není možno použít u vad neodstranitelných),
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo
d) odstoupit od Kupní smlouvy.

 

Zákazník je povinen sdělit Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady a bez zbytečného odkladu po oznámení vady, přičemž tato lhůta je nejblíže příští pracovní den po oznámení vady Zboží. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Nezvolí–li si Zákazník toto právo včas, má právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny

 

Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Zboží nemá vady, zejména odpovídá za to, že
a) věc má vlastnosti, které Dodavatel anebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží
b) věc se hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se Zboží užívá
c) věc odpovídá jakostí anebo provedením mluvenému vzorku nebo předloze
d) věc je v odpovídajícím množství, míře a nebo hmotnosti
e) Zboží odpovídá požadavkům právních předpisů


Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné.

 

Záruční doba (expirační lhůta) je doba nejkratší trvanlivosti. U věcí podléhajících zkáze je to doba, po kterou lze Zboží použít, a je zároveň vyznačena na obalu Zboží či v jeho návodu.


 1. Odstoupení od smlouvy

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu info@bakeshop.cz nebo telefonicky na tel. +420 222 316 823 a to za podmínek stanovených NOZ či těmito obchodními podmínkami.

 

 1. a) Právo Zákazníka na odstoupení
  Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel nesplní smluvené či garantované podmínky dodání Zboží a dále v případě neodstranitelných vad zboží (§2106 NOZ odst.1 písmeno d) NOZ)

Podle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ, na smlouvy o dodávce Zboží tj. potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, se nevztahují ustanovení nového Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách, proto Zákazník nemůže od smlouvy na dodávku Zboží odstoupit z důvodů uvedených v §1829 an. NOZ .

 

 1. b) Právo Dodavatele na odstoupení
  Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 2. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí Zákazníkem není ve shodě s uzavřenou Kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), jedná se o vadné plnění ve smyslu ustanovení §2099 an. NOZ a Zákazník postupuje se v souladu s ustanovením §2106 a §2107 NOZ.

XII. Řešení sporu

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

XII. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel (v pozici správce osobních údajů) zpracovává se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků v souladu s Obecným nařízením EU č. 2016/679, dále jen „GDPR“), a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především k usnadnění vyřízení zákaznických objednávek i pro usnadnění jejich budoucího objednávání. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu Dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Při zpracování osobních údajů Dodavatel dodržuje Zásady ochrany osobních údajů dle GDPR, jejichž znění je uvedeno na e-shopu eshop.bakeshop.cz
Osobní údaje zákazníků může dodavatel v souladu s GDPR předávat ke zpracování zpracovatelům, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby takové zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv zákazníků.
Údaje, které Dodavatel o Zákazníkovi uchovává a zpracovává, může Zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do svého uživatelského profilu.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@bakeshop.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.


XII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kterou je právnická či fyzická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách